6 bước để đánh giá nhân sự thành công

HO CHI MINH 975
Tương tự như kiểm toán tài chính hoặc thuế, đánh giá nhân sự mang lại cho doanh nghiệp cơ hội phát hiện ra những vấn đề hoặc rủi ro tiềm ẩn để kịp thời thay đổi và thiết lập các điều lệ phù hợp trong việc quản lý nguồn nhân lực.
 
Quy trình đánh giá nhân sự của bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu trong sáu bước sau đây không?
 
Xác định phạm vi
 
Bước đầu tiên của việc thực hiện một cuộc đánh giá nhân sự là xác định phạm vi của cuộc đánh giá. Doanh nghiệp có thể chọn thực hiện các cuộc đánh giá tập trung vào các chức năng nhân sự cụ thể, chẳng hạn như tính lương hoặc lưu trữ hồ sơ.
 
Xây dựng kế hoạch
 
Bước tiếp theo là xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc đánh giá. Xác định các mục tiêu của cuộc đánh giá, tập hợp nhóm đánh giá và tạo ra một mốc thời gian để hoàn thành cuộc đánh giá.
 
Thu thập và phân tích dữ liệu
 
Khi cuộc đánh giá bắt đầu, doanh nghiệp cần thu thập tất cả các tài liệu và biểu mẫu có thể áp dụng trong phạm vi cuộc đánh giá. 
 
6 bước để đánh giá nhân sự thành công mà doanh nghiệp cần biết.
6 bước để đánh giá nhân sự thành công mà doanh nghiệp cần biết. (Nguồn: Internet)
 
Tạo báo cáo
 
Báo cáo này cần xác định bất kỳ điểm mạnh và điểm yếu nào được tìm thấy trong quá trình đánh giá, cũng như đưa ra các khuyến nghị để khắc phục mọi trường hợp không tuân thủ.
 
Lập kế hoạch hành động
 
Khi cuộc đánh giá hoàn tất, các nhà điều hành công ty nên gặp nhóm đánh giá để thảo luận về các phát hiện và lập kế hoạch giải quyết từng vấn đề hoặc lĩnh vực quan tâm được xác định trong báo cáo. 
 
Đánh giá tiến độ
 
Sau khi các biện pháp khắc phục đã được thực hiện, tổ chức phải liên tục theo dõi và định kỳ xem xét lại các quá trình hoặc thủ tục mới để đảm bảo tổ chức luôn tuân thủ.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page