Đội ngũ quản lý

Tom Vouver - HR2B General Director

Tom bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng của mình tại Việt Nam năm 2003. HR2B hiện là một trong ba công ty tuyển dụng tìm kiếm tài năng hàng đầu Việt Nam.


Tổng số Nhân Lực

July2024 700


Tất cả


Share on network
Top page