Nhận xét

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu viên

Bà Phương Trần - Nghiên cứu viên
Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search 01 Jul, 2019
120
Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Ông Kim Joon Seong - Giám đốc tài chính
Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search 01 Jul, 2019
120
Nhân sự

Nhân sự

Bà Hồng Trần - Nhân sự
Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search 01 Jul, 2019
101
Nhân sự tổng hợp II

Nhân sự tổng hợp II

Bà Trần Đình Thảo - Nhân sự tổng hợp II
Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate 01 Jul, 2019
101
Kỹ sư bán hàng

Kỹ sư bán hàng

Ông Từ Hồ Nam - Kỹ sư bán hàng
Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh Candidate 01 Jul, 2019
115
Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực

Công ty Niro Ceramic Việt Nam - Quản lý nguồn nhân lực
Bà Võ Thị Kiều Trinh
Hồ Chí Minh Search 01 Jul, 2019
91
Quản lý khu vực bán hàng

Quản lý khu vực bán hàng

Ông Nguyễn Nam Khanh - Quản lý khu vực bán hàng
Công ty Akzo Nobel Coatings
Hồ Chí Minh Candidate 01 Jul, 2019
73
Giám đốc chi nhánh

Giám đốc chi nhánh

Ông Nhật - Giám đốc chi nhánh
Công ty Mainetti Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate 01 Jul, 2019
64
Nhân sự

Nhân sự

Bà Hà - Nhân sự
Công ty Medical Practice
Hồ Chí Minh Search 01 Jul, 2019
72
Kỹ sư phần mềm

Kỹ sư phần mềm

Ông Robert Võ - Kỹ sư phần mềm
Tập đoàn Live Group
Hồ Chí Minh Candidate 01 Jul, 2019
69


Read for Yourself


Chia sẻ trải nghiệm

Quý khách muốn chia sẻ trải nghiệm?
Vui lòng nhấn vào đây để chia sẻ với HR2B.

Nhấn vào đây
Share on network
Top page