Nhận xét

Giám đốc đầu tư

Giám đốc đầu tư

Bà Diệu Anh - Giám đốc đầu tư
Công ty BBTC Investment Consultant
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
168
Giám đốc đầu tư

Giám đốc đầu tư

Bà Trúc Phan - Giám đốc đầu tư
Công ty Dragon Capital
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
176
Phòng nhân sự

Phòng nhân sự

Bà Hạnh - Phòng nhân sự
Công ty MAP Pacific
Hồ Chí Minh Search 27 Jun, 2018
155
Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự

Bà Nguyễn Thị Tương Vương - Giám đốc nhân sự
Công ty Geodis Việt Nam
Hồ Chí Minh Search 27 Jun, 2018
141
Giám đốc dịch vụ kỹ thuật

Giám đốc dịch vụ kỹ thuật

Ông Nguyễn Minh Chí - Giám đốc dịch vụ kỹ thuật
Công ty Monster Energy Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
155
Quản trị nguồn nhân lực công ty

Quản trị nguồn nhân lực công ty

Bà Tiên Đào - Quản trị nguồn nhân lực công ty
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh Search 27 Jun, 2018
142
Giảng viên kỹ thuật

Giảng viên kỹ thuật

Ông Trần Lê Đạt - Giảng viên kỹ thuật
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
92
Quản lý

Quản lý

Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Quản lý
Công ty ReStaff
Hồ Chí Minh Search 27 Jun, 2018
100
Kỹ sư dự án

Kỹ sư dự án

Ông Nguyễn Đức Quang - Kỹ sư dự án
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
130
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Ông Trần Văn Lộc - Kỹ sư cơ khí
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh Candidate 27 Jun, 2018
114


Read for Yourself


Chia sẻ trải nghiệm

Quý khách muốn chia sẻ trải nghiệm?
Vui lòng nhấn vào đây để chia sẻ với HR2B.

Nhấn vào đây
Share on network
Top page