Trần Minh Ngọc Trần Minh Ngọc - Trade Marketing Manager
Sapporo
Hồ Chí Minh
Staffing
16 Mar, 2016


HR2B đã cung cấp rất nhiều ý tưởng hỗ trợ cho công việc kinh doanh của khách hàng


Hữu ích?
3 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page