Ông Nguyễn Đặng Anh Chương Ông Nguyễn Đặng Anh Chương - Đại diện cho bộ phận bán hàng
Công ty UPM
Hồ Chí Minh
Payroll
18 Dec, 2018


HR2B cung cấp dịch vụ chất lượng phù hợp với UPM kể từ ngày đầu tiên đến hiện tại. Không có gì nhiều để nói vì dịch vụ quá tuyệt vời. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn với UPM


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page