Ông Lưu Hoàng Lai Ông Lưu Hoàng Lai - Nhân sự
Công ty FT Pharma
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


1. Chất lượng dịch vụ: 8/10 điểm, lý do ứng viên giới thiệu hơi ít

2. Thái độ phụ vụ khách hàng: 9/10 điểm


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page