Kelvin Phuah Kelvin Phuah - Tài chính DGM
Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội
Payroll
07 Jan, 2019


We are very happy with the excellent service and support from HR2B. Our monthly payroll has been processed on time and with full support.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế Payroll
Giám đốc khu vực
Ông Nguyễn Minh Thông - Công ty Jetstar Airways
Quốc tế PayrollShare on network
Top page