Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Maersk Broker Asia
Hà Nội
Payroll
06 Apr, 2018


Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp của HR2B và mong muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh.


Hữu ích?
2 2
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page