Bà Cam Bà Cam - Tổng giám đốc nhân sự
Công ty IKEA
Hồ Chí Minh
Payroll
07 Jan, 2019


Good payroll service, responsible & professional.
Timely feedback and follow up.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế Payroll
Giám đốc khu vực
Ông Nguyễn Minh Thông - Công ty Jetstar Airways
Quốc tế PayrollShare on network
Top page