Sales Director

#23067

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company specializing in agriculture.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Sales/ Business Development
Industry
Agriculture - Forestry - Fishing - Aquaculture
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
1.LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU DOANH THU ĐƯỢC GIAO.
- Lập kế hoạch tiêu thụ sản lượng và doanh số cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tháng/quý/6 tháng và năm.
- Phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty, của ngành và của vùng kinh tế.
- Căn cứ vào chỉ tiêu sản lượng, doanh số tiêu thụ được giao, lập kế hoạch hành động, chiến lược kinh doanh để thực hiện chỉ tiêu được giao.
- Phù hợp với năng lực về nhân sự, tài chính, công nghệ hiện có của Công ty

2. XÂY DỰNG - QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG BÁN HÀNG TOÀN CÔNG TY.
- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống bán hàng trong vùng như gia tăng mạng lưới đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm, …theo mục tiêu, kế hoạch được duyệt.
- Hoàn thành kế hoạch được duyệt, phù hợp hệ thống tiêu chuẩn của Công ty.
- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, năng động, sâu sát, đáp ứng các tiêu chuẩn của Công ty đặt ra.
- Hoàn thành kế hoạch được duyệt, phù hợp hệ thống tiêu chuẩn của Công ty.

3. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Xây dựng và phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng, triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng theo kế hoạch được duyệt hoặc định hướng của Công ty.
- Hoàn thành kế hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Tiếp cận, tư vấn giải pháp, đàm phán ký kết hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng với khách hàng.
- Tuân thủ phương án đàm phán được duyệt.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện các hợp đồng mua bán, công tác chăm sóc sau bán hàng và thu hồi công nợ.

4. LẬP BÁO CÁO VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh (về sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, quy mô doanh số,..) để đưa ra đề xuất, kiến nghị cho hoạt động bán hàng trong vùng quản lý, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc xây dựng định hướng, phát triển và chiến lược kinh doanh ngắn hạn/dài hạn cho Công ty.

5. QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU - SẢN PHẨM - MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG.
- Thực hiện các hoạt động tiếp xúc khách hàng, đối tác, các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tiếp thị, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Trực tiếp tổ chức hội thảo, tuyên truyền quảng bá sản phẩm cho nông dân.
- Phù hợp với quy định nhà nước, chiến lược kinh doanh tiếp thị và xu hướng phát triển của Công ty.

6. QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN
- Giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên căn cứ vào chỉ tiêu được Ban TGĐ giao cho Giám đốc vùng.
- Thiết lập kế hoạch hành động và triển khai thực hiện cho nhân viên.
- Xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên thị trường đối với công tác tháng, tuần, ngày .

7. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

Requirements


Yêu cầu chung:
- Nam
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị Kinh doanh/kinh tế/ ngoại thương/marketing.
- Phẩm chất đạo đức: năng động, tận tâm, chủ động trong công việc, đảm bảo giữ bí mật cho Công ty.
- Hiểu biết sâu, rộng về kỹ năng quản lý kinh doanh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh, mở rông thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
- Có kinh nghiệm về tổ chức bán hàng theo kênh GT
- ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH PHÂN BÓN

Benefits


- Thưởng cao trên mức phát triển doanh số và mở rộng thị trường theo chính sách kinh doanh của Công ty (ứng viên có thể tự xây dựng và đề xuất chính sách này đối với Công ty)
- Chính sách thưởng – tham gia cổ phần với Công ty
- Các chế độ và Phúc lợi ưu đãi đặc thù dành cho Nhân sự chủ chốt của Công ty.

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page