Internal Audit Director

#24932

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Accounting Tax Audit
Industry
Pharmaceutical biotechnology
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ (hàng năm, 3 năm...) trình lãnh đạo phê duyệt;
Organize to develop internal audit plan (annual, 3 years ...) to submit to the leaders for approval;
- Phân công & theo dõi việc thực hiện các cuộc kiểm toán đã lên kế hoạch trong năm hoặc các cuộc
kiểm toán bất thường, đảm bảo chất lượng & tiến độ hoàn thành cuộc kiểm toán;
Assigning & monitoring the implementation of scheduled audits for the year or extraordinary audits,
assuring the quality & progress of the audit;
- Trực tiếp tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc kiểm toán; Directly conducting or assisting audits;
- Thực hiện vai trò là thường trực Ủy ban Tuân thủ (nếu được phân công); Perform the role of
standing on the Compliance Committee (if assigned)
- Xây dựng chính sách, nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ phù hợp với thông lệ & chuẩn
mực quốc tế; quy định của pháp luật; Develop internal audit policies, principles and methods in
accordance with international practices & standards; provisions of law;
- Hướng dẫn, kiểm tra công việc của các kiểm toán viên đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực về đạo
đức nghề nghiệp, quy chế kiểm toán nội bộ, cẩm nang kiểm toán nội bộ, phương pháp kiểm toán
nội bộ; To guide and inspect the work of auditors to ensure compliance with professional ethical
standards, internal audit regulations, internal audit manuals, internal audit methods;
- Quản lý các hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ; Manage the activities of the internal audit
department;
- Quản lý nhân viên bộ phận theo quy định của Công ty; Manage department staff according to the
regulations of the Company;
- Gửi thư thông báo kiểm toán & Phát hành các báo cáo kiểm toán; Send audit notices & Release
audit reports;
- Quản lý lưu trữ tài liệu kiểm toán và các báo cáo kiểm toán đã lưu hành; Managing archived audit
documents and circulated audit reports;

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học/University Graduate
- Chuyên môn Professionals: Chuyên ngành Kiểm toán/ Kế toán/ Tài chính/ QTKD. Major in
Auditing / Accounting / Finance / Business Administration
- Tiếng Anh: TOEIC 600/ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tương đương. English: TOEIC 600 / IELTS
5.5 or equivalent certificates.
- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam). Certificate of National Auditor of
Vietnam (CPA Vietnam)
- Chứng chỉ các khóa ngắn hạn về kiến thức liên quan Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý
rủi ro. Certificate of short-term courses in relevant knowledge of internal audit, internal control and
risk management.
- Các chứng chỉ khác (ưu tiên): Prefer Other Certifications:
+ Kế toán công chứng của Úc, Mỹ, Anh hoặc Việt Nam. Certified Public Accountant of Australia,
USA, UK or Vietnam.
+ Kiểm toán nội bộ công chứng Mỹ. Notarized American internal audit.
+ Chứng chỉ Giám đốc Kiểm toán nội bộ. Certificate of Internal Auditing Director.

Benefits


Please submit cv to ly.vo@hr2b.com/ 0936 230123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page