Deputy HR Manager

#20357

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is one of the leading textile enterprise in Viet Nam

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Apparel - Textiles - Garments - Shoes
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
- Thiết lập và triển khai chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Thiết lập và triển khai kế hoạch đào tạo năm theo mục tiêu kế hoạch công ty.
- Tổ chức hiệu quả công việc của bộ phận theo mục tiêu được giao.
- Thực hiện triển khai đào tạo theo quy trình đào tạo của công ty.
- Khai thác và phát triển hoạt động đào tạo và phát triển của công ty.
- Sử dụng hợp lý và quản lý chi phí đào tạo công ty.
- Thu thập và soạn thảo các tài liệu tham khảo, huấn luyện nội bộ Công Ty. Tổ chức thực hiện và đánh giá chất lượng đào tạo theo chính sách đào tạo của Công Ty.

Requirements


- Tốt nghệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan.
- Am hiểu tường tận về Luật Lao Động Việt Nam, các chính sách, chế độ lao động do nhà nuớc ban hành.
- Am hiểu về năng lực đáp ứng dịch vụ đào tạo của các đối tác đào tạo trên thị trường.
- Có kiến thức về quy hoạch nhân sự kế thừa
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương tại một đơn vị sản xuất có trên 400 lao động

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page