Trưởng phòng đào tạo và phát triển

#20611

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client specializes in finance services.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Financial services
Consultant
Nguyen Thi Ngoc Chau
Nguyen Thi Ngoc Chau
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 857
- Tham gia, tư vấn xây dựng chiến lược phòng, Thiết lập kế hoạch trung, ngắn hạn của bộ phận Đào tạo & phát triển
- Quản lý hoạt động, thiết kế cơ cấu tổ chức, mô tả công việc của bộ phận Đào tạo & phát triển
- Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo cho toàn công ty và tổ chức
- Kiểm soát hoạt động và ngân sách đào tạo trong phạm vi quản lý
- Xây dựng, cải tiến quy trình, chính sách đào tạo
- Thực hiện các chương trình kế thừa, tìm kiếm và phát triển tài năng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Thiết kế nội dung, chương trình đào tạo
- Thực hiện đào tạo theo phạm vi phụ trách
- Phân tích, đánh giá và cải tiến hoạt động đào tạo
- Tham gia xây dựng, cải tiến và thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả đào tạo
- Đào tạo và phát triển đội ngũ trong phạm vi quản lý
- Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động đào tạo trong phạm vi phụ trách
- Và các nhiệm vụ được giao khác trong phạm vi trách nhiệm

Requirements


- Nhiệt huyết & hiệu quả
- Tận tâm vì khách hàng
- Giao tiếp
- Cải tiến & sáng tạo
- Chính trực
- Tư duy phân tích & giải quyết vấn đề
- Lãnh đạo
- Tư duy chiến lược
- Cấu trúc tổ chức
- Đào tạo & phát triển

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Ngoc Chau at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page