Training Manager

#21045

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is an industrial products manufacturer.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Consumer products
Consultant
Nguyen Kieu Trang
Nguyen Kieu Trang
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 810
I. CHỨC NĂNG
1. Phòng đào tạo là đơn vị trực thuộc Ban TGĐ Công ty, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc .
2. Cơ cấu tổ chức, cơ chế điều hành và hoạt động của Phòng Đào tạo do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng đào tạo.
3. Tham mưu cho Ban TGĐ về chính sách, chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

II. NHIỆM VỤ
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực qua các thời kỳ của công ty;
- Xây dựng và phát triển hệ thống công cụ quản lý nhân sự chất lượng cao, đảm bảo nguồn lực nhân sự tiềm năng phục vụ cho chiến lược phát triển công ty;
- Hỗ trợ Xây dựng và vận hành khung năng lực các vị trí nhân sự trong công ty;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về chiến lược phát triển và quy hoạch, sàng lọc nhân sự thông qua đào tạo:
+ Đánh giá, sàng lọc nhân sự qua đào tạo,
+ Đánh giá mức độ phù hợp nhân sự ở từng vị trí công việc đặc biệt đội ngũ thuộc diện quy hoạch vào đội ngũ nhân sự nguồn, quản lý nguồn…

1. Đào tạo
- Lập kế hoạch triển khai đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ;
- Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá hoạt động đào tạo;
- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo;
- Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo định kỳ của các đơn vị phòng ban trực thuộc
- Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo chi tiết cho toàn thể công ty;
- Tìm kiếm, liên hệ với các chuyên gia đào tạo; Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
- Tổ chức các chương trình đào tạo đã được duyệt và tham gia trực tiếp vào công tác điều hành, tổ chức các lớp đào tạo.
- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện đào tạo theo từng giai đoạn;
- Lưu trữ và cung cấp các thông tin liên quan đến đào tạo.

2. Phát triển đội ngũ:
- Phối hợp nghiên cứu xây dựng và vận hành khung năng lực cho từng vị trí công việc vào công tác đào tạo phát triển đội ngũ;
- Đề xuất các chương trình đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo;
- Xây dựng các chương trình đào tạo nhân sự chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty;
- Đánh giá mức độ phù hợp của lực lượng nhân sự nòng cốt, nhân sự nguồn của các vị trí quản lý/lãnh đạo qua các thời kỳ;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hội thảo, truyền thông phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty qua các thời kỳ.

3. Công tác tham mưu:
- Tham mưu cho ban Lãnh đạo công ty về phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực và công tác sàng lọc, quy hoạch nhân sự.
- Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của công ty;
- Tham mưu công tác cơ cấu, tổ chức nhân sự.

III. QUYỀN HẠN
1. Được quyền đề xuất tham gia các ý kiến về chiến lược, định hướng quy hoạch và phát triển nhân sự của công ty;
2. Được quyền yêu cầu các phòng ban phối hợp tham gia thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ;
3. Được quyền đề xuất phương án kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nhân sự;
4. Được quyền đánh giá mức độ phù hợp của nhân sự chủ chốt và nhân sự nguồn của các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp trung công ty;
5. Được quyền chủ động lên đề xuất ngân sách và giải ngân ngân sách cho các hoạt động đào tạo nội bộ và thuê ngoài
6. Được quyền tham gia đánh giá KPI đào tạo của đội ngũ CBNV trong toàn công ty.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ
- Ban đào tạo hoạt động theo cơ cấu tổ chức như sau :
+ 01 Trưởng Ban đào tạo
+ 01 chuyên viên đào tạo tổng hợp
+ 01 chuyên viên đào tạo kinh doanh
+ 01 nhân viên hỗ trợ đào tạo (Trợ giảng)

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế,, nhân sự
- Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tạo/duy trì/phát triển mối quan hệ tốt.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, triển khai tốt
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có kinh nghiệm từ 3-5 làm công tác đào tạo vị tri tương đương

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Kieu Trang at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 810Share on network
Top page