Maintenance Executive

#21348

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company specializing in producing car parts.

Job Information


Work At
Quang Nam
Level
Experienced
Function
Maintenance
Industry
Automotive - Motor vehicle - Parts
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
- Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện của nhà máy theo đại tu – trung tu – tiểu tu và trình quản lý phê duyệt.
- Định kỳ thực hiện việc bảo trì hệ thống điện điều khiển theo kế hoạch đã được duyệt.
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện, máy móc, tiện ích của nhà máy theo kế hoạch của bộ phận.
- Lập biên bản nghiệm thu công việc.
- Lưu nội dung công việc vào sổ ghi chép của bộ phận.

Requirements


Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện và có các chứng chỉ khác liên quan đến ngành điện.
+ Có 4 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực điện.
+ Đã từng làm việc với các máy CNC, máy phay, máy tiện, có thể sửa chữa máy móc, thiết kế và thi hành bản vẽ điện.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page