HR Manager

#21497

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Thi Ngoc Chau
Nguyen Thi Ngoc Chau
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 857
1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự
- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp;
- Kết hợp với các Trưởng bộ phận thiết lập KPI, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý;
- Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/quý…;
- Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
- Lập ngân sách nhân sự;
- Phát huy và cải tiến văn hóa doanh nghiệp;
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy trình làm việc liên quan đến phòng Hành Chính – Nhân Sự.
2. Quản trị hành chính nhân sự
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Tổ chức công tác quản lý hành chính cho toàn bộ công nhân viên;
- Đề xuất và thực hiện các chiến lược tuyển dụng và giữ nhân tài tại Công ty;
- Đề xuất và thực hiện các chương trình nâng cao đời sống tinh thần cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó;
- Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty;
- Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty;
- Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng;
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;
- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…;
- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.

Requirements


- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị, hành chánh, luật…;
- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý HC-NS;
- Có kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí quản lý.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Ngoc Chau at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page