Director

#23287

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company specializing in artificial grass.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Business Development
Industry
Manufacturing
Consultant
Dang Ngoc Lam Thanh
Dang Ngoc Lam Thanh
Tel: +028 62883888 Ext: 881
1. Vận hành, triển khai các văn bản quản trị, nghị quyết của HĐQT đưa công ty phát triển đúng tầm nhìn và định hướng:
- Điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt;
- Triển khai các nghị quyết, tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT; lập phương án, kế hoạch tổ chức để triển khai thực hiện tại Công ty; ...
2. Điều hành, ra quyết định hàng ngày đối với hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, trong phạm vi quyền hạn được giao
- Ký duyệt các chứng từ, các hợp đồng, giao dịch và các văn bản quản lý Công ty theo thẩm quyền đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Ký duyệt các chứng từ thu chi tuân thủ quy chế chi tiêu, kế hoạch kinh doanh, quy chế lương các văn bản quản trị đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm giải trình hoàn ứng và các khoản thu chi đã ký duyệt;
- Chịu trách nhiệm các tỷ lệ chi phí cố định chi phí biến đổi đã được duyệt trong kế hoạch kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm và giải trình các khoảng công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh; ...
3. Báo cáo Hội đồng Quản trị:
- Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm cho Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kinh doanh tại các cuộc họp Hội đồng quản trị quý, 6 tháng, năm.

Requirements


1. Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty
- Nắm vững và am hiểu quy định về pháp luật doanh nghiệp, luật hành chính, văn bản văn thư lưu trữ , và pháp luật doanh nghiệp khác liên quan
2. Bằng cấp: Đại học/Sau đại học
3. Chuyên ngành:
- Đại học QTKD/ Kinh Tế/ Marketing/Ngoại thương
- Tương đương
4. Khác:
- Độ tuổi từ 35 tuổi trở lên
- Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
- Có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có mối quan hệ rộng rãi, am hiểu nhiều lĩnh vực

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Dang Ngoc Lam Thanh at this number
+028 62883888 - Ext 881Share on network
Top page