CEO - HCM Branch

#21111

Company Info


Hr2b's client

Our client is one of the leading groups in supplying high-grade home and office furniture.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Executive Management
Industry
Furniture - Wood
Consultant
Ngo Thi Thu Hong
Ngo Thi Thu Hong
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 872
1. Hoạch định:
- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
- Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
2. Quản trị:
- Giám sát CN HCM và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… xây dựng hệ thống quy trình quy định cho CN và các phòng ban thuộc CN.
- Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.
3. Kinh doanh:
- Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho CN HCM.
- Phối hợp với Phòng KD (Hà Nội) điều hành để hoạch định, xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng từng năm, quý, tháng cho CN HCM.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.
- Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng nhân viên kinh doan.
5. Nhân sự:
- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của CN HCM dựa trên chính sách chung của Công ty.
6. Tài chính:
- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí cho CN HCM.
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
7. Kiểm soát:
- Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho CN HCM.
- Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.
8. Báo cáo:
- Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định của công ty.

Hoặc
1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh và định hướng chiến lược chung cho CN HCM
2. Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của CN HCM.
3. Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của CN.
4. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của CN.
5. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của CN HCM như mong đợi của CEO và Ban Giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
6. Lập kế hoạch kinh doanh và marketing.
7. Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
8. Gửi báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho CEO, trình bày các đề xuất cho Ban Giám đốc duyệt.
9. Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

Requirements


1. Am hiểu về lĩnh vực nội thất mà công ty đang hoạt động.
2. Đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hoặc làm quản lý có khả năng lên vị trí điều hành
3. Có thời gian làm việc :
- Ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý tương đương; trong đó, tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý trong Công ty kinh doanh cùng ngành
- Hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc ngành nghề có liên quan tại nước ngoài
4. Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác
5. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
6. Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Ngo Thi Thu Hong at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 872Share on network
Top page