Báo cáo khảo sát Nhân sự 2009 - Tình hình ngành Nhân sự ở Việt Nam

Hồ Chí Minh 2795

Bản báo cáo dưới đây được đúc kết từ kết quả của các buổi phỏng vấn trực tiếp với hơn 104 lãnh đạo doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt quý 3 và 4 năm 2009.

Những doanh nghiệp này hiện có hơn 5000 nhân viên làm việc tại Việt Nam. Bản báo cáo mô tả 53% số người tham gia đánh giá việc thực hiện quản lý nhân sự ở Việt Nam yếu kém như thế nào, và chủ yếu liên quan đến các vấn đề "phúc lợi nhân viên".

Hữu ích?
2 0 5 5 2
 
 
Share on network
Top page